fbpx

Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan LEF Infra BV gevestigd te Wildervank, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden ;
 2. Opdrachtnemer: bedrijf LEF Infra B.V.;
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door de opdrachtgever aan opdrachtnemer (schriftelijk) opdracht is gegeven;
 5. Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook;
 6. Reclames: grieven van de opdrachtgever over door, of in opdracht van, opdrachtnemer verrichte diensten;
 7. Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
  overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, voor zover deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

C. Offertes en aanbiedingen

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen vanaf de dag van de offerte/aanbiedingen, tenzij anders is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden, indien aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


D. Contractsduur: uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er door opdrachtgever een ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.


E. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.


F. UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
 4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. 


G. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.


H. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen lesmateriaal, rapportages, handboeken, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.


I. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een situatie van overmacht. De opdrachtnemer heeft, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, tot op het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij ontstaat.
 3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 


J. Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.


K. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn zijn betalingsverplichting volledig jegens opdrachtgever is nagekomen, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling is de opdrachtgever over de verschuldigde(factuur)bedragen een vergoeding van 1% rente per maand verschuldigd tot op de datum van de algehele voldoening.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimumbedrag van € 250,00.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


L. Reclame

 1. Alle reclames van de opdrachtgever dienen schriftelijk te geschieden.
 2. Reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur bij opdrachtnemer te worden ingediend.
 3. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


M. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een ernstige en verwijtbare fout door personeel van opdrachtnemer begaan.
 2. Voor de lezing van dit artikel wordt onder verwijtbare fout verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig handelend adviseur of opdrachtnemer onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgeruste adviseur heeft kunnen en behoren te vermijden.
 3. Indien opdrachtnemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de materialen of werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in een geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met dan wel veroorzaakt door een fout in de werkzaamheden van de opdrachtnemer is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgedaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derde.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


N. Opzegging

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij gehele of gedeeltelijke opzegging van opdracht, door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met de geraamde winstderving.
 2. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.


O. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.


P. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen terzake van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Groningen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.